Skurdauskienė Jolanta

Dr. Jolanta Skurdauskienė. Klaipėdos universiteto nuotr.Dr. Jolanta SKURDAUSKIENĖ,
pareigos: mokslo darbuotoja, lektorė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: jolantaskurd@gmail.com

Google Scholar


Biografija
1980–1991 m. mokėsi Plungės 4-ojoje vidurinėje (dabar Senamiesčio pagrindinė) mokykloje. 1991–1996 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kur įgijo istorijos bakalauro laipsnį (baigiamasis darbas „Oginskių Rietavo dvaras XVIII a. antrojoje pusėje – XIX a. pirmojoje pusėje“). 2000–2002 m. studijavo Baltijos šalių istorijos magistrantūros programoje Klaipėdos universitete (baigiamasis darbas – „Palivarkai Žemaitijoje XVI a. antrojoje pusėje“). 2003 m. kėlė kvalifikaciją Silezijos universiteto Katovicuose (Lenkija) lenkų kalbos ir kultūros vasaros mokykloje. Nuo 2005 m. buvo Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinės istorijos krypties doktorantūros doktorantė. 2011 m. birželio 29 d. apgynė daktaro disertaciją „Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“ (mokslinė vadovė doc. dr. Rita Regina Trimonienė). 2007 m. stažavosi Varšuvos universiteto Teisės istorijos institute (Lenkija). Rinko medžiagą Varšuvos (Lenkija), Minsko (Baltarusija) archyvuose. 2013 m. du semestrus studijavo Kultūros diplomatiją pagal Collegium Civitas ir Adamo Miczkewicziaus universiteto (Lenkija) jungtinių podiplominių studijų programą.
Nuo 1996 m. dirba Žemaičių dailės muziejuje Plungėje. Jame užėmė vyr. muziejininkės, nuo 2000 m. Rinkinių ir mokslinio skyriaus vedėjos, nuo 2002 m. vyr. istorikės pareigas; nuo 2004 m. – muziejaus direktoriaus pavaduotoja. Organizuoja mokslines konferencijas, rengia ir vykdo Žemaičių dailės muziejaus projektus, yra tarptautinių Mykolo Oginskio festivalių organizacinio komiteto narė. 2012–2015 m. ir nuo 2019 m. KU BRIAI mokslo darbuotoja, nuo 2021 m. taip pat ir lektorė šiame institute. Nuo 2014 m. dėstė ir Šiaulių universiteto Istorijos katedros studentams.
Nuo 2010 m. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narė. 2013–2019 m. ICOM ir ICOMOS Lietuvos nacionalinių komitetų narė.

Tyrimų interesai
Žemaitijos dvarų istorija ir kultūra.

Moksliniai projektai
2012–2015 m. mokslo darbuotoja KU BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7 (aut. dalis: „Privačių valdų dvaro (palivarkinio) ūkio raidos bruožai XVI a. antrosios pusės Žemaitijoje“, p. 293–314).

Sudaryti mokslo darbai

 1. Žemaitija: savivaizdžiai, reprezentacijos, atmintys = Žemaitija (Samogitia): Self-Images, Representations, Memories. Sud. / Ed. by Dangiras MAČIULIS, Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 260 p. ISBN 978-609-481-120-3
 2. Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. LI). Ed. by Marius ŠČAVINSKAS, Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda, 2020. – 228 pp. ISSN 1932-4095
 3. Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai. Sud. Jolanta SKURDAUSKIENĖ, Hektoras VITKUS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. – 236 p. ISBN 978-609-481-053-4

Mokslo straipsniai

 1. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Kaip ir kur keliavo Žemaičių vyskupijos parapijiečiai? Pastotės prievolė 1675–1677 m. vizitacijų duomenimis. In Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. LI). Ed. by M. ŠČAVINSKAS, J. SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda, 2020, p. 145–163.
 2. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Prisitaikyti prie ekonominių sąlygų: Solomereckių Kelmės valdos atvejis (1550–1591 m.) (I). In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 162–177.
 3. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Prisitaikyti prie ekonominių sąlygų: Solomereckių Kelmės valdos atvejis (1550–1591 m.) (II). In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 178–189.
 4. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Žemaičių vyskupijos parapinių valdų socialinė organizacija XVI a. antrosios pusės Katalikų bažnyčios krizės metu. In Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 223–243.
 5. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Privatūs valdų kompleksai ir susisiekimas. Dar vienas atvykusių bajorų evangelikų, bažnyčių fundatorių, žemėvaldos formavimo aspektas Žemaitijoje XVI a. antroje pusėje – XVII a. pradžioje. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 118–139.
 6. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Kształtowanie się posiadłości ewangelickich przybyszów (fundatorów kościołów) na Żmudzi w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku. In Studia nad reformacją. Red. E. BAGIŃSKA, P. GUZOWSKI, M. LIEDKE. Białystok, 2010, s. 75–98.
 7. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Privatūs palivarkai Žemaitijoje XVI a. antroje pusėje: arealas ir steigimo tendencijos. In Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai (Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 55). Sud. A. ANDRIULYTĖ, R. BUTVILAITĖ. Vilnius, 2009, p. 103–118.
 8. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Oginskio lituanistinė veikla tautinio kultūrinio sąjūdžio metu (XIX a. antroji pusė – XX a. pradžia). In Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai (Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 47–48). Sud. R. BUTVILAITĖ. Vilnius, 2008, p. 217–225.

Sudaryti ir parengti pažintiniai leidiniai

 1. Žemaitė ir Bukantė. Žemaitės memorialinio muziejaus parodos informacinis leidinys. Sud. Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Plungė, 2013. – 16 p. ISBN 978-9955-627-36-4
 2. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Plungė ir apylinkės. Plungė, 2013. – 60 p. ISBN 978-609-460-075-3
 3. Katalogas „6-oji pasaulio žemaičių dailės paroda“. Sud. Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Plungė, 2012. – 124 p. ISBN 978-9955-9634-2-4
 4. Lenkijos ir Lietuvos medalininkystė: istorija ir dabartis / Medalierstwo polskie i litewskie: historia i dzień dzisiejszy. Sud. Jolanta SKURDAUSKIENĖ, Andrzej SOŁTAN. Plungė-Varšuva, 2010. – 104 p. ISBN 978-9955-9634-1-7
 5. Katalogas „5-oji pasaulio žemaičių dailės paroda“. Sud. Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Plungė, 2007. – 208 p. ISBN 978-9986-31-215-4

Šaltinių publikacijos

 1. Plungės dvaro ūkvedžio Boleslovo Zubavičiaus prisiminimai „Plungės dvaro likimas po karo“, 1918 m. (LMAB RS, F.12-1754). In Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai (Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 47–48). Sud. R. BUTVILAITĖ. Vilnius, 2008, p. 226–233.
 2. OGINSKIS, Mykolas. Žemaičių arkliai. Žemaičių žemė, 2006, Nr. 3 (52), p. 12.

Apžvalginiai straipsniai

 1. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Plungės žemės ūkio parodos medalis Žemaičių dailės muziejaus rinkinyjeNumizmatika. Metraštis 2008–2011. Vilnius, 2012, Nr. 9–12, p. 205–208.
 2. SKURDAUSKIENĖ, Jolanta. Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis – lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas. Žemaičių žemė, 2005, Nr. 4, p. 21–23.