Safronovas Vasilijus

Dr. Vasilijus Safronovas. Klaipėdos universiteto nuotr.Dr. Vasilijus SAFRONOVAS,
pareigos: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 86 38,
el. paštas: vasilijus.safronovas@ku.lt

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
2002–2007 m. Klaipėdos universitete (KU) studijavo istoriją. 2007 m. tapo Rotary International klubo „Klaipėda“ R. Ulevičiaus premijos laureatu už geriausią magistro baigiamąjį darbą „Santykis su praeitimi pokario Klaipėdoje: atminimo politika ir paminklosauga“. 2007–2011 m. – KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantūros doktorantas. 2011 m. vasario 25 d. apgynė daktaro disertaciją „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“ (mokslinis vadovas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis). 2012 m. ji apdovanota Vokietijos federalinės vyriausybės Kultūros ir medijų ministro įsteigta Immanuelio Kanto mokslinių tyrimų premija ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos įsteigto apdovanojimo „Geriausia disertacija 2011“ laureato diplomu. Nuo 2008 m. ne vieną kartą stažavosi Berlyne, 2014 m. Herderio institute Marburge.
Nuo 2008 m. dėsto ir vadovauja KU istorijos krypties studentams asistento, nuo 2011 m. – lektoriaus, 2012–2013 ir 2015–2016 m. – docento, nuo 2016 m. – profesoriaus pareigose. 2009–2013 m. dalyvavo Lietuvos istorijos institute veikusios atminimo kultūrų Lietuvoje tyrėjų grupės projektuose, nuo 2010 m. – šio instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2011–2013 m. – mokslo darbuotojas. 2013–2015 m. Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2011 m. KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI) mokslo darbuotojas, 2012–2016 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2014 m. kartu ir vyriausiasis mokslo darbuotojas. Nuo 2018 m. birželio mėn. KU BRIAI direktorius.
Monografijų „Kampf um Identität. Die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert“ (2015; ankstesnės laidos lietuvių ir lenkų k.), „The Creation of National Spaces in a Pluricultural Region: The Case of Prussian Lithuania“ (2016; ankstesnė laida lietuvių k.) autorius, monografijų „Klaipėdos urbanistika 1945–1990 m.“ (2015), „Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“ (2018) bendraautoris, straipsnių rinkinių sudarytojas, kelių knygų ir penkių dešimčių tiriamųjų straipsnių lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, lenkų kalbomis autorius ir bendraautoris. Monografija „The Creation of National Spaces in a Pluricultural Region“ Association for the Advancement of Baltic Studies Geriausios knygos apdovanojimuose (2018) Stanfordo universitete JAV pagerbta nepiniginiu prizu (honorable mention). Skaitė mokslinius pranešimus daugiau kaip 40 nacionalinių ir tarptautinių konferencijų Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Švedijoje, Vokietijoje.
KU BRIAI mokslo darbų serijos „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” vyr. redaktorius (nuo 2013 m.). Lietuvos istorijos instituto tęstinio leidinio „Lithuanian Historical Studies“ red. kolegijos narys (2012–2016 m.), nuo 2016 m. priklauso šio žurnalo tarptautinei patariamajai kolegijai. Žurnalo „Forschungen zur baltischen Geschichte“ redaktorių kolegijos narys (nuo 2020 m.).
Tarptautinių mokslo asociacijų Association for the Advancement of Baltic Studies, German Studies Association ir International Society for First World War Studies narys.

Tyrimų interesai
Reikšmių sistemos, formuojančios kolektyvinius suvokinius, atmintį, tapatybę ir kolektyvines erdvės sampratas Lietuvoje bei buvusiame Rytų Prūsijos regione XIX–XX a.; atminimo kultūros ir atminimo politika Baltijos jūros regione; Klaipėdos miesto ir Rytų Prūsijos istorija.

Moksliniai projektai
2005–2006 m. vykdė KU BRIAI projektą „Šeimos albumų istorijos. Klaipėdos krašto pokario laikotarpis 1944–1960 m.“. Lietuvos mokslo tarybos finansuotų ir Lietuvos istorijos institute vykdytų projektų „Kultūrinės ir komunikacinės atminties raiška ir transformacijos daugiakultūrinio miesto erdvėje XX–XXI a.“ (2009 m.), „Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos miestų urbanistinėse erdvėse“ (2010–2013 m.) dalyvis. KU BRIAI vykdyto sklaidos projekto „Klaipėdos miestas Europos istorijos kontekstuose“ (2013 m.), finansuoto Lietuvos mokslo tarybos, vadovas. 2011–2014 m. Varmijos-Mozūrijos universiteto Olštyne, Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto bendrai vykdyto mokslinių tyrimų projekto „Atminimo kultūrų tarpusavio santykiai buvusioje Rytų Prūsijoje po 1945 m.: Klaipėdos ir Olsztyno atvejų lyginamoji analizė“, finansuoto pagal Lenkijos humanistikos plėtros programą, dalyvis ir koordinatorius nuo Klaipėdos universiteto. 2013–2015 m. Lietuvos istorijos instituto vykdyto projekto „Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis“ vykdytojas. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšomis, kurias administravo Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“. 2014–2015 m. KU BRIAI mokslo sklaidos projekto „Lituanistikos sklaida tęstiniame leidinyje „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ (tomai 28–31)“, finansuoto Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą, vadovas. 2015–2018 m. KU BRIAI vykdyto mokslinių tyrimų projekto „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“ vadovas. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal mokslininkų grupių priemonę.
Nuo 2019 m. KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „„Išgyventoji istorija“ Lietuvoje tarpukariu: tarp pasakojimų apie patirtis ir atminties politikos“ vadovas. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal mokslininkų grupių priemonę.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus; JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. – 456 p. ISBN 978-9955-18-991-6
  Recenzijos: Journal of Baltic Studies, 2020, vol. 51, no. 1, pp. 125–127 (Tomas Balkelis); Lietuvos istorijos metraštis, 2019, nr. 2, p. 207–211 (Darius Staliūnas).
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. The Creation of National Spaces in a Pluricultural Region: The Case of Prussian Lithuania. Boston, MA: Academic Studies Press, 2016. – xii+450 pp. ISBN 978-1-61811-524-9
  [knygos „Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame regione“ nežymiai atnaujintas vertimas į anglų kalbą]
  Recenzijos: Journal of Baltic Studies, 2017, vol. 48, no. 2, pp. 275–277 (Theodore R. Weeks); Lithuanian Historical Studies, 2018, vol. 22, pp. 182–186 (Catherine Gibson); Przegląd Wschodni, 2019, t. XV, z. 2 (58), s. 399–404 (Marcin Wakar).
 3. BUTKUS, Tomas S.; SAFRONOVAS, Vasilijus; PETRULIS, Vaidas. Klaipėdos urbanistika 1945–1990 m.: kolektyvinė monografija. Sud. Tomas S. BUTKUS, Vasilijus SAFRONOVAS. Vilnius: VšĮ „Vario burnos“ [Vilniaus dailės akademijos Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas], 2015. – 384 p. ISBN 978-609-95464-6-9
 4. SAFRONOVAS, Vasilijus. Kampf um Identität. Die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 20). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. – 342 S. ISBN 978-3-447-10352-7; ISSN 1862-7455
  [knygos „Praeitis kaip konflikto šaltinis“ pataisytas, papildytas ir iš esmės atnaujintas vertimas į vokiečių kalbą]
  Recenzijos: Forschungen zur baltischen Geschichte, 2016, Bd. 11, S. 261–265 (Kaspars Zellis); Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2016, nr. 2 (99), 201.–205. lp. (Kaspars Zellis); Lithuanian Historical Studies, 2017, vol. 21, pp. 185–188 (Jörg Hackmann); Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2017, Jhg. 66, Hf. 3, S. 439–442 (Anne Mareike Schönle); Preußenland, 2020, Bd. 11, S. 234–238 (Dietmar Willoweit).
 5. SAFRONOVAS, Vasilijus. Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis. Vilnius: Baltijos kopija [Lietuvos istorijos institutas], 2015. – 318 p. ISBN 978-609-417-112-3
  Recenzija: Archivum Lithuanicum, 2016, t. 18, p. 347–352 (Nijolė Strakauskaitė).
 6. SAFRONOVAS, Vasilijus. Przeszlość jako źródło konfliktu. Konkurencja ideologii tożsamości w Kłajpedzie XX wieku (Olsztyńska Biblioteka Historyczna, t. 10). Olsztyn: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012. – 432 s. ISBN 978-83-63040-13-0; ISSN 2084-2376
  [knygos „Praeitis kaip konflikto šaltinis“ vertimas į lenkų kalbą]
  Recenzija: Historia i Polityka, 2015, nr. 13 (20), s. 193–200 (Andrzej Tichomirow).
 7. SAFRONOVAS, Vasilijus. Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 448 p. ISBN 978-9955-847-47-2
  Recenzijos: Annaberger Annalen, 2012, Nr. 20, S. 374–380 (Arthur Hermann); Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2012, nr. 1 (30), p. 297–310 (Aldis Gedutis).

Mokslo studijos

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos piliavietės reikšmių kaita XIX–XX šimtmečiais ir jos įpaveldinimas. In Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 10–61. ISBN 978-609-404-291-1
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. Migrants and Refugees on the Curonian Spit: Resettlement in the Mid-20th Century. Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2019. – 158 pp. ISBN 978-609-447-318-0
  [knygos „Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje“ versija anglų kalba]
  Recenzija: Lithuanian Historical Studies, 2020, vol. 24, pp. 235–237 (Dace Dzenowska).
 3. SAFRONOVAS, Vasilijus. Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018. – 152 p. ISBN 978-609-447-304-3
 4. SAFRONOVAS, Vasilijus. Po juodojo erelio skeptru; „Trečiojo Reicho“ jūrų tvirtovė. In Kareivinės, tapusios Klaipėdos universitetu: studija, skirta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 20-mečiui, Klaipėdos universiteto 20-mečiui ir Klaipėdos miesto 760-mečiui. Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, p. 11–49; 129–141. ISBN 978-9955-18-646-5

Sintezės

 1. САФРОНОВАС, Василиюс. История города Клайпеды. Клайпеда: Музей истории Малой Литвы, 2021. – 312 c. ISBN 978-609-96032-2-3
  [knygos „Klaipėdos miesto istorija“ vertimas į rusų kalbą]
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos miesto istorija. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2020. – 304 p. ISBN 978-609-96032-1-6 (Antroji laida: Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2021)

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2018. – 288 pp. ISSN 1392-4095
 2. The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017. – 240 pp. ISSN 1392-4095
  Recenzija: Forschungen zur baltischen Geschichte, 2019, Bd. 14, S. 249–254 (Mart Kuldkepp).
 3. Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas = Bilder aus Litauen. Ethnografische Aufnahmen von Robert Minzloff. Sud. / Hg. Lina MOTUZIENĖ, Vasilijus SAFRONOVAS. Neringa: Thomo Manno kultūros centras; Neringos muziejai, 2017 – 156+xvi p. ISBN 978-9955-9932-3-0
 4. Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXII). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 212 pp. ISSN 1392-4095
 5. Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXX). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS, Klaus RICHTER. Klaipėda, 2015. – 260 pp. ISSN 1932-4095
 6. Empires and Nationalisms in the Great War: Interactions in East-Central Europe = Imperijos ir nacionalizmai Didžiajame kare: sąveikos Vidurio Rytų Europoje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXI). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS, Česlovas LAURINAVIČIUS. Klaipėda, 2015. – 224 pp. ISSN 1932-4095
 7. Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS, Vygantas VAREIKIS. Klaipėda, 2014. – 320 pp. ISSN 1392-4095
 8. Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013. – 256 p. ISBN 978-9955-18-721-9
 9. Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012. – 360 p. ISSN 1392-4095
 10. Kareivinės, tapusios Klaipėdos universitetu: studija, skirta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 20-mečiui, Klaipėdos universiteto 20-mečiui ir Klaipėdos miesto 760-mečiui. Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012. – 260 p. ISBN 978-9955-18-646-5
 11. Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. Vasilijus SAFRONOVAS, Nijolė STRAKAUSKAITĖ, Lina MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011. – 356 p. ISSN 1392-4095
 12. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. Silva POCYTĖ, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008. – 268 p. ISSN 1392-4095

Recenzuoti mokslo straipsniai

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. The Great War experiences of Lithuanians: an overview. Journal of Baltic Studies, 2022, vol. 53, no. 2, pp. 291–303.
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. Istorijos pasakojimo prieštaros Lietuvoje tarpukariu: 1795–1918 metų laikotarpis vadovėliuose. Istorija, 2021, t. 123, nr. 3, p. 4–44.
 3. SAFRONOVAS, Vasilijus. Monuments of Wilhelmine Germany in Memel / Klaipėda: A Contribution to the History of Contested Memory. In Nepatogus paveldas = Uncomfortable Heritage (Meno istorijos studijos = Art History Studies, 9). Ed. by Giedrė JANKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2021, p. 11–44.
 4. SAFRONOVAS, Vasilijus. The Non-Overshadowed Experiences of the Great War and Their Manifestation in Lithuania, 1914–1926. In Central and Eastern Europe after the First World War (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 74). Ed. by Burkhard OLSCHOWSKI, Piotr JUSZKIEWICZ, Jan RYDEL. Berlin, Boston, 2021, pp. 367–376.
 5. SAFRONOVAS, Vasilijus. The Contested Date of the Emergence of Modern Lithuania: Was 15 May an Alternative to 16 February? Lithuanian Historical Studies, 2020, vol. 24, pp. 75–108.
 6. SAFRONOVAS, Vasilijus. A War Experience in a Bilingual Border Region: The Case of the Memel Territory. In Identities In-Between in East-Central Europe (Routledge Histories of Central and Eastern Europe, vol. 5). Ed. by Jan FELLERER, Robert PYRAH, Marius TURDA. London and New York, 2019, pp. 229–249.
 7. SAFRONOVAS, Vasilijus. Who fought for national freedom? On the significance of the Great War in interwar Lithuania. In Bałtyckie i słowiańskie konteksty (nie)pamięci = The Baltic and Slavic contexts of (non-)memory (Acta Baltico-Slavica, vol. 42). Red. Małgorzata KASNER, Mindaugas KVIETKAUSKAS. Warszawa, 2018, pp. 189–215.
 8. SAFRONOVAS, Vasilijus. Didžiojo karo sureikšminimo Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte prielaidos: nuostolių kompensavimo klausimas. Lietuvos istorijos metraštis, 2017/1. Vilnius, 2017, p. 127–168.
 9. SAFRONOVAS, Vasilijus. Lietuva ir lietuviai. Suprasti vienovę per įvairovę = Litauen und Litauer. Einheit durch Vielfalt auffassen. In Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas = Bilder aus Litauen. Ethnografische Aufnahmen von Robert Minzloff. Sud. / Hg. Lina MOTUZIENĖ, Vasilijus SAFRONOVAS. Neringa, 2017, p. 16–31, 128–141.
 10. SAFRONOVAS, Vasilijus. Didžiojo karo reikšmių perteikimas Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte. Simboliai, praktikos, ritualai. Istorija, 2016, t. 104, nr. 4, p. 4–55.
 11. SAFRONOVAS, Vasilijus. Lithuania in the Spatial Concepts of Germans and Prussian Lithuanians. In Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century. Ed. by Darius STALIŪNAS. Boston, MA, 2016, pp. 371–442.
  [Tas pats lietuvių k.: SAFRONOVAS, Vasilijus. Lietuva vokiečių ir Prūsijos lietuvių erdvinėse sampratose. In Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje. Sud. Darius STALIŪNAS. Vilnius, 2015, p. 263–304].
 12. SAFRONOVAS, Vasilijus. Population of the Klaipėda Region and the Balance of Power in the Eastern Baltic Region, 1919–1960. In Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century. Experiences, Identities and Legacies (On the Boundary of Two Worlds, Vol. 43). Ed. by Tomas BALKELIS, Violeta DAVOLIŪTĖ. Leiden and Boston, 2016, pp. 91–111.
 13. SAFRONOVAS, Vasilijus. Dėl miestų lituanizavimo proceso ištakų ir specifikos. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2015, nr. 1 (36), p. 32–56.
 14. SAFRONOVAS, Vasilijus. Pirmojo pasaulinio karo atminimas Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje: naujų tyrimų pradžia. Lituanistica, 2015, t. 61, nr. 3 (101), p. 149–159.
 15. SAFRONOVAS, Vasilijus. Symbolic Appropriation of a Baltic City: On the Peculiarities of Klaipėda in Comparison with Kaliningrad and Olsztyn (1945–1990). In Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte? Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte (Tagungen zur Ostmitteleuropäische Forschung, Bd. 33). Hrsg. von Heidi HEIN-KIRCHER, Ilgvars MISĀNS. Marburg, 2015, S. 187–199.
 16. SAFRONOVAS, Vasilijus. Zum Wandel des räumlichen Begriffs „Litauen“ im deutschsprachigen Diskurs während und nach dem Ersten Weltkrieg. Forschungen zur baltischen Geschichte, 2015, Bd. 10, S. 109–135.
 17. SAFRONOVAS, Vasilijus. Coming to Terms with the Dictatorial Past: Rising of Conservative Trend in Contemporary Lithuania. In Transitional Justice and Politics of Memory in Europe (Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, Vol. XI/2014 Supplement). Ed. by Corneliu PINTILESCU, Sorin RADU. Sibiu, 2014, pp. 133–162.
 18. SAFRONOVAS, Vasilijus. Funktionale Ähnlichkeiten und Unterschiede der Erinnerungskulturen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Städten an der Peripherie und im Zentrum. Memel im Vergleich mit Berlin und Königsberg. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2014, Jhg. 63, Hf. 2, S. 214–248.
 19. САФРОНОВАС, Василиюс. Восточная Пруссия – недоделённое наследство? Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2014, № 1: Zeit und Raum: соседние пространства, пограничные эпохи, c. 205–243.
 20. SAFRONOVAS, Vasilijus. Ar Tarybų Sąjungoje būta alternatyvos vyraujančiai atminimo kultūrai? Žvilgsnis į du periferinius miestus. In Atminties daugiasluoksniškumas. Miestas, valstybė, regionas. Sud. Alvydas NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2013, p. 349–382.
 21. SAFRONOVAS, Vasilijus. Dėl centro ir periferijos santykio atminimo reikšmių perimamumo procese. In Atminties daugiasluoksniškumas. Miestas, valstybė, regionas. Sud. Alvydas NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2013, p. 35–55.
 22. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos miesto istorijos ir jo vieta Europoje (Vietoje įvado). In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013, p. 6–24
  [Tas pats anglų k.: SAFRONOVAS, Vasilijus. Histories of Klaipėda City and Its Place in Europe. Instead of Introduction. In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013, pp. 224–239].
 23. SAFRONOVAS, Vasilijus. Modernieji lietuviai įsitvirtina mieste. Kaip tai vyko Klaipėdoje XIX–XX amžių sandūroje? In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013 p. 126–151.
 24. SAFRONOVAS, Vasilijus. Neumann-Sass-Prozess als Ausdruck fundamentalen Wandels in den Beziehungen zwischen Litauen und Deutschland. Annaberger Annalen, 2013, Nr. 21, S. 9–34.
 25. SAFRONOVAS, Vasilijus. Tarp konflikto ir suartėjimo: Donelaičio simbolio aktualizavimas XIX a. pabaigoje – XX a. pabaigoje Prūsijos Lietuvoje ir Klaipėdos krašte. In Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVI). Sud. Silva POCYTĖ. Klaipėda, 2013, p. 148–165.
  [Straipsnio vertimas į lenkų kalbą: SAFRONOVAS, Vasilijus. Pomiędzy konfliktem a zbliżeniem: adaptacja i transformacja Donelaitisa jako symbolu od końca XIX do początku XX wieku na Litwie Pruskiej i w okręgu Kłajpedy. In Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona (Poznańska biblioteka niemiecka, t. 49). Koncepcja, opracowanie i wstęp Hubert ORŁOWSKI, Rafał ŻYTYNIEC. Poznań, 2019, s. 557–582.]
 26. SAFRONOVAS, Vasilijus. Die vergessenen Dritten: Der „Jüdische Teil“ der Geschichte des Memelgebiets und die Erinnerung an ihn nach 1945. In „Das war mal unsere Heimat…“: Jüdische Geschichte im preußischen Osten. Hrsg. von Uwe NEUMÄRKER, Andreas KOSSERT. Berlin, 2013, S. 138-150.
 27. SAFRONOVAS, Vasilijus. Analiza kultur pamięci w mieście na przykładzie powojennej Kłajpedy. In Miasto jako region pamięci. Wybrane problemy badań na obszarach wielokulturowych (Olsztyńska Biblioteka Historyczna, t. 11). Olsztyn, 2012, s. 169–188.
 28. SAFRONOVAS, Vasilijus. Apie istorinio regiono virsmą vaizduotės regionu. Mažosios Lietuvos pavyzdys. Istorija, 2012, t. LXXXVI, p. 66–80.
 29. SAFRONOVAS, Vasilijus. Erdvės transformavimas svetimame mieste: Klaipėdos kapinių po Antrojo pasaulinio karo pavyzdys. In Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai. Sud. Sondra SIMANAITIENĖ. Klaipėda, 2012, p. 32–58.
 30. SAFRONOVAS, Vasilijus. An Escape from the Embrace of Politics. A Study into the Cultures of Remembrance as a Means to Encourage a Historical Dialogue in Lithuanian-Russian Relations. Baltic Region, 2012, no. 2 (12), pp. 4-12.
  [Straipsnis paskelbtas ir rusų kalba: САФРОНОВАС, Василиюс. Вырываясь из объятий политики. Исследование культур воспоминания как способ поощрения исторического диалога в литовско-российских отношениях. Балтийский регион, 2012, № 2 (12), с. 7–18].
 31. САФРОНОВАС, Василиюс. О постижении Восточно-Прусского города после 1945 года. Соотношение его восприятий во всесоюзной, национальной, локальной системах значений на примере Клайпеды. In Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 230–276.
 32. SAFRONOVAS, Vasilijus. Atminties orientavimas ir mentalinis Klaipėdos integravimas Lietuvoje XX amžiuje. In Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje. Sud. Alvydas NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2011, p. 65–112.
 33. SAFRONOVAS, Vasilijus. Bandymas formuoti alternatyvą: lietuviškojo didžiojo istorinio pasakojimo aktualizavimas Prūsijos Lietuvoje XIX–XX amžių sandūroje. In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. Vasilijus SAFRONOVAS, Nijolė STRAKAUSKAITĖ, Lina MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 69–103.
 34. SAFRONOVAS, Vasilijus. Borusianistinio didžiojo istorinio pasakojimo aktualizavimas Rytų Prūsijos provincijoje XIX–XX amžių sandūroje: atvejo analizė provincijos kontekste. In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. Vasilijus SAFRONOVAS, Nijolė STRAKAUSKAITĖ, Lina MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 31–68.
 35. SAFRONOVAS, Vasilijus. Kultūrinė atmintis ar atminimo kultūra? Kultūrinės atminties teorijos taikymo moderniųjų laikų tyrimams problemos. In Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje. Sud. Alvydas NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2011, p. 39–64.
 36. САФРОНОВАС, Василиюс. Идентичность литовскоязычного населения Восточной Пруссии: интерпретации на переломе XX и XXI столетий. Исследования Балтийского региона: вестник Социально-гуманитарного парка БФУ им. И. Канта, 2011, № 2 (8), с. 4–26.
 37. MAČIULIS, Dangiras; NIKŽENTAITIS, Alvydas; SAFRONOVAS, Vasilijus. L’appropriation symbolique d’une ville multiculturelle: les cas Kaunas, Klaipėda et Vilnius. In Villes baltiques. Une mémoire partagée (Revue Germanique Internationale, 11/2010). Sous la dir. de Michel ESPAGNE et Thomas SERRIER. Paris, 2010, p. 41–60.
  [Ankstesnė teksto versija lietuvių kalba: MAČIULIS, Dangiras; NIKŽENTAITIS, Alvydas; SAFRONOVAS, Vasilijus. Simbolinis daugiakultūrio miesto užvaldymas: Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus atvejai. In Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūrinis miesto paveldas. Sud. Alfredas BUMBLAUSKAS, Šarūnas LIEKIS, Grigorijus POTAŠENKO. Vilnius, [2010], p. 105–129.]
 38. SAFRONOVAS, Vasilijus. „Memelenderių“ daryba, arba ideologinis 1939 m. Klaipėdos krašto aneksijos parengimas. In Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXI). Sud. Silva POCYTĖ. Klaipėda, 2010, p. 32–68.
 39. SAFRONOVAS, Vasilijus. Der Anschluss des Memelgebietes an Litauen. Die Tilsiter Akte und der Aufstand als Symbolen des Legitimationsmythos. Annaberger Annalen, 2009, Nr. 17, S. 5–40.
 40. SAFRONOVAS, Vasilijus. Antrojo pasaulinio karo įvykiai Rytų Prūsijoje Klaipėdos krašto ir Kaliningrado srities atminimo kultūroje. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Sud. Arūnė Liucija ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009, p. 87–108.
 41. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos užėmimo istorijos 1944–1945 metais kontroversijos. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Sud. Arūnė Liucija ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009, p. 127–150.
 42. SAFRONOVAS, Vasilijus. Santykio su praeitimi bruožai Klaipėdos mieste XX–XXI amžių sandūroje. Istorija, 2009, t. LXXVI, p. 39–53.
 43. САФРОНОВАС, Василиюс. О тенденциях политики воспоминания в современной Литве. Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2009, № 3: Maison des sciences de l’Homme: науки о человеке в империи, с. 424–458
  [Straipsnio vertimas į lietuvių kalbą: SAFRONOVAS, Vasilijus. Lietuvos atminimo politikos tendencijos po 1990 metų. In Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje. Sud. Alvydas NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2011, p. 337–378].
 44. BARTNINKAS, Saulius; SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos krašto gyventojų pronacistinių orientacijų XX a. 4-ajame dešimtmetyje vertinimo problema. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. Silva POCYTĖ, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 101–120.
 45. SAFRONOVAS, Vasilijus. Identitätskonflikte, Symbolwerdung der Grabstätten und der Kult um die Befreier in Memel/ Klaipėda des 20. Jahrhunderts. Annaberger Annalen, 2008, Nr. 16, S. 205–226.
 46. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos vietinio valdymo sistema: istorinių tyrimų būklė, problemos, perspektyvos. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. Silva POCYTĖ, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 11–27.
 47. SAFRONOVAS, Vasilijus. „Lietuviškosios“ praeities aktualizavimas kaip tapatumo orientacijos raiška pokario Klaipėdoje. Lietuvos istorijos metraštis, 2007/2. Vilnius, 2008, p. 59–84.
 48. SAFRONOVAS, Vasilijus. Praeities panauda palaikant lietuvišką tapatumo orientaciją tarpukario Klaipėdoje. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. Silva POCYTĖ, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 79–99.
 49. SAFRONOVAS, Vasilijus. Smeltės istorijos klausimai. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. Vacys VAIVADA, Dainius ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 132–145.
 50. SAFRONOVAS, Vasilijus. Vykdomoji valdžia ir jos kadrų politika Klaipėdos mieste 1945–1957 metais. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. Vacys VAIVADA, Dainius ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 113–125.

Kitos mokslo ir sklaidos publikacijos

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. Choral societies: Lithuania. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Ed. by Joep LEERSSEN (electronic version; https://ernie.uva.nl/). Amsterdam, 2021, last changed 05-04-2021, consulted 06-04-2021.
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. Commemorations, festivals: Lithuanian. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Ed. by Joep LEERSSEN (electronic version; https://ernie.uva.nl/). Amsterdam, 2021, last changed 30-03-2021, consulted 06-04-2021.
 3. DRĖMAITĖ, Marija; MANKUS, Martynas; MIGONYTĖ-PETRULIENĖ, Viltė; SAFRONOVAS, Vasilijus. Neringa. Architektūros gidas. Vilnius: Lapas, 2020. – 256 p. ISBN 978-609-8198-22-5 (skyrius Nerija iki Neringos: trumpa gyvenviečių istorija, p. 14–28; objektai A13 Vila „Liselotte“, p. 48; A24 Kuršių nerijos muziejus, p. 60–61; A33 Kopų prižiūrėtojo namas Nidoje, p. 78; A34 Kopų prižiūrėtojo namas Preiloje, p. 79).
 4. Klaipėdos universitetas: senųjų pastatų istorijos. Sud. Vasilijus SAFRONOVAS, Vytautas JOKUBAUSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. ISBN 978-609-481-078-7
 5. SAFRONOVAS, Vasilijus. Buvusios bažnyčios Klaipėdoje, Turgaus g. 24, istorinis tyrimas. Klaipėdos architektūra, nr. 18. Klaipėda, 2019, p. 18–27.
 6. SAFRONOVAS, Vasilijus. A Campaign to the West. In Imagining Lithuania. 100 Visions, 100 Years. 1918–2018. Ed. by Norbertas ČERNIAUSKAS, Marija DRĖMAITĖ, Tomas VAISETA. Vilnius, 2018, pp. 20–21.
  [Tas pats lietuvių k.: SAFRONOVAS, Vasilijus. Žygis į Vakarus. In Įsivaizduoti Lietuvą. 100 metų, 100 vizijų: 1918–2018. Sud. Norbertas ČERNIAUSKAS, Marija DRĖMAITĖ, Tomas VAISETA. Vilnius, 2018, p. 20–21].
 7. SAFRONOVAS, Vasilijus. Šimtmečio atgarsiai: ar pasikeis Pirmojo pasaulinio karo vertinimas Lietuvoje? In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, p. 261–287.
 8. SAFRONOVAS, Vasilijus; JOKUBAUSKAS, Vytautas. Introduction = Įvadas. In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, p. 7–15, 16–23.
 9. SAFRONOVAS, Vasilijus. Dėl Pirmojo pasaulinio karo vaidmens lietuvių nacionaliniame naratyve tarpukariu (I). Pasaulio lietuvis, 2017, nr. 11 (561), p. 11–14; (II). Pasaulio lietuvis, 2017, nr. 12 (562), p. 36–38.
 10. SAFRONOVAS, Vasilijus. Introduction: on the Significance of the Great War to Lithuanians = Įvadas: Dėl Didžiojo karo reikšmės lietuviams. In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 7–20, 21–32.
 11. SAFRONOVAS, Vasilijus. Lithuania and the Lithuanians in the First World War. Bibliography, 1914–1945 = Lietuva ir lietuviai Pirmajame pasauliniame kare. Bibliografija (1914–1945). In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 189–238.
 12. SAFRONOVAS, Vasilijus. Konstruktion nationaler Räume in einer plurikulturellen Region Der Fall Preußisch-Litauen. Annaberger Annalen, 2016, Bd. 24, S. 8–17.
 13. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Interview:] Étienne François on the Ambiguous Remembrance of the Great War in Europe. In Empires and Nationalisms in the Great War: Interactions in East-Central Europe = Imperijos ir nacionalizmai Didžiajame kare: sąveikos Vidurio Rytų Europoje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXI). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS, Česlovas LAURINAVIČIUS. Klaipėda, 2015, pp. 203–211.
 14. SAFRONOVAS, Vasilijus. Ar Lietuva jau suprato, ką jai reiškia turėti Klaipėdą? Kultūros barai, 2013, nr. 1 (617 [577]), p. 63–69.
 15. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos krašto istorija. In Lietuvos istorija. Iliustruota enciklopedija. Kaunas, 2012, p. 302–319.
 16. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos verslas ir pramonė 1945–1990 metais. In Klaipėdos pramonės ir verslo istorija. Klaipėda, 2012, p. 68–151.
 17. SAFRONOVAS, Vasilijus. Apie repatriaciją ir Lietuvoje vyraujantį požiūrį į Klaipėdos krašto senbuvius. Kultūros barai, 2010, nr. 6 (546), p. 10–14.
 18. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmai, Klaipėdos krašto amatų rūmai 1919–1939 m. In Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lietuvoje 1925–2010 m. Rūmų istorija: vardai, vertybės, tradicijos. Red. Audronė JANKUVIENĖ. Kaunas, 2010, p. 62–73.
 19. SAFRONOVAS, Vasilijus. Prarastoji Klaipėda: 1944–1969 metai. In DEMERECKAS, Kęstutis; SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėda 1945–1965…: fotoalbumas. Klaipėda, 2010, p. 6–39.
 20. SAFRONOVAS, Vasilijus. Kodėl Rusijos stačiatikių cerkvei prireikė buvusių Rytų Prūsijos pilių ir bažnyčių? Kultūros barai, 2010, nr. 12 (552), p. 16–18.
 21. Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. IV: Rahn-Žvižežeris. Vilnius, 2009
  [autorius 543 straipsnių, įskaitant: Rytų Prūsija (šiaurinė) po II pasaulinio karo (p. 115–122), Rytų Prūsijos užėmimas (p. 122–125), Sozialistische Volksgemeinschaft des Memelgebiets (SOVOG) (p. 301–302), SSRS trofėjinė kariuomenė (p. 314–315), Steino ir Hardenbergo reformos (p. 329–330), Tauragės konvencija (p. 487–488), Tautinė tapatybė (p. 491–494), Tilžė (p. 521–537), Tilžės taika (p. 542–543), Versalio taikos sutartis (p. 700–701), Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas (p. 755–756), Vokiečių nacionalizmas (p. 770–775), Vokietijos generalinis konsulatas Klaipėdoje (p. 775–776), Vokietijos politika Klaipėdos krašto klausimu (1919–39) (p. 777–785), Vokietijos Reichas (p. 785–790) ir kt.]
 22. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos miestas pirmaisiais dešimtmečiais po karo. In Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje. Sud. ir moksl. red. Viktoras SENČILA. Klaipėda, 2008, p. 135–139.
 23. SAFRONOVAS, Vasilijus. Tilžės akto mįslės. Kultūros barai, 2008, nr. 11 (528), p. 80–85.
 24. SAFRONOVAS, Vasilijus. Expressions of domination in the discourse of the representations of the past / Dominavimo raiškos praeities reprezentavimo diskurse. In Mapping Lithuanian Photography: Histories and archives / Fotografijos, istorijos, žemėlapiai. Ed. by Vytautas MICHELKEVIČIUS, Agnė NARUŠYTĖ, Lina MICHELKEVIČĖ. Vilnius, 2007, pp. 137–159.
 25. SAFRONOVAS, Vasilijus. Ką tyrinėsime – istorinę kultūrą ar atminimo kultūrą? Kultūros barai, 2007, nr. 7 (513), p. 2–6.
 26. SAFRONOVAS, Vasilijus. Nacionalizmas ir modernioji visuomenė: kai kurie teoriniai bei praktiniai aspektai. Kultūros barai, 2007, nr. 3 (509), p. 6–10, 2007, nr. 4 (510), p. 4–8.
 27. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos miesto istorinės raidos bruožai. Klaipėda, 2002. – 112 p. ISBN 9986-31-063-6

Recenzijos

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: RICHTER, Klaus. Fragmentation in East Central Europe: Poland and the Baltics, 1915–1929, New York: Oxford University Press, 2020.] Lithuanian Historical Studies, 2021, vol. 25, pp. 253–258.
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: WINKLER, Nicolas Daniel. Vorstellungen politischer Ordnung in Litauen. Entwicklungen und Diskussionen seit dem nationalen Erwachen (im frühen 19. Jh.). Marburg, Verlag Herder-Institut, 2018.] Journal of Baltic Studies, 2020, vol. 51, no. 3, pp. 467–469.
 3. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: BALKELIS, Tomas. War, Revolution, and Nation-Making in Lithuania, 1914–1923. Oxford: Oxford University Press, 2018.] Lithuanian Historical Studies, 2019, vol. 23, pp. 223–228.
 4. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Rec. kn: GIEDA, Aurelijus. Manifestuojanti Klėja. Istorikai ir istorika Lietuvoje 1883–1940 metais. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017.] Archivum Lithuanicum, 2018, t. 20, p. 383–386.
 5. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: KLEIN, Manfred. Preußens Litauer: Studien zu einer (fast) vergessenen Minderheit. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017.] Forschungen zur baltischen Geschichte, 2018, Bd. 13, S. 199–202.
 6. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: PETTAI, Eva-Clarita; PETTAI, Vello. Transitional and Retrospective Justice in the Baltic States. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.] Lithuanian Historical Studies, 2018, vol. 22, pp. 226–229.
 7. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: WEZEL, Katja. Geschichte als Politikum. Lettland und die Aufarbeitung nach der Diktatur (The Baltic Sea Region: Nordic Dimensions – European Perspectives, vol. 15). Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2016; TÖNSMANN, Susanne. What is Citizenship for? Citizenships and Naturalization in Latvia (The Baltic Sea Region: Nordic Dimensions – European Perspectives, vol. 16). Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2017.] In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXXVI). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, pp. 254–258.
 8. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: Das Baltikum als Konstrukt (18.–19. Jahrhundert). Von einer Kolonialwahrnehmung zu einem nationalen Diskurs. Hrsg. von Anne SOMMERLAT-MICHAS. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015.] In Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIII). Ed. by Marius ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2016, pp. 237–240.
 9. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: Der Erste Weltkrieg im Geschichtsunterricht. Grenzen – Grenzüberschreitungen – Medialisierung von Grenzen. Hrsg. von Bärbel KUHN, Astrid WINDUS. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag 2014]. In Der Große Krieg beginnt: Sommer und Herbst 1914 = The Great War begins: Summer and Autumn 1914 (Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, XXIV/2015). Hrsg. von Joachim TAUBER. Lüneburg, 2016, S. 161–162.
 10. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: Memel als Brücke zu den baltischen Ländern. Kulturgeschichte Klaipėdas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung, Bd. 26). Hrsg. von Bernhart JÄHNIG. Osnabrück: Fibre, 2011]. Lithuanian Historical Studies, 2015, vol. 20. Vilnius, 2016, pp. 275–277.
 11. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: Russian Culture in War and Revolution, 1914–22. Book 1. Popular Culture, the Arts, and Institutions; Book 2. Political Culture, Identities, Mentalities, and Memory (Russia’s Great War and Revolution, vol. 1). Ed. by Murray FRAME, Boris KOLONITSKII, Steven G. MARKS and Melissa K. STOCKDALE. Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2014]. In Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXII). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2016, pp. 187–190.
 12. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: Wielka Wojna poza linią frontu. Redakcja naukowa Daniel GRINBERG, Jan SNOPKO, Grzegorz ZACKIEWICZ. Białystok: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, 2013]. In Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXII). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2016, pp. 191–193.
 13. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: PODEHL, Markus. Architektura Kaliningrada. Wie aus Königsberg Kaliningrad wurde (Materialen zur Kunst, Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, Bd. 1). Marburg: Verlag Herder-Institut, 2012]. In Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXX). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS, Klaus RICHTER. Klaipėda, 2015, pp. 218–220.
 14. SAFRONOVAS, Vasilijus. Books on the Baltic Region: The Construction of the Content of its History and the Deconstructon of its Concept [Review of: Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum (The Baltic Sea Region: Northern Dimensions – European Perspectives, Bd. 12). Hrsg. von Jan HECKEL-STAMPEHL, Bernd HENNINGSEN. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2012 and GRZECHNIK, Marta. Regional Histories and Historical Regions. The Concept of the Baltic Sea Region in Polish and Swedish Historiographies (Geschichte, Erinnerung, Politik. Posener Studien zur Geschichts-, Kultur- und Politikwissenschaft, Bd. 3). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012]. In Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXX). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS, Klaus RICHTER. Klaipėda, 2015, pp. 225–228.
 15. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: Migration und Kulturtransfer im Ostseeraum während der Frühen Neuzeit (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, 80). Hrsg. von Otfried CZAIKA, Heinrich HOLZE. Stockholm: Kungliga biblioteket, 2012]. In Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXIX). Ed. by Dainius ELERTAS. Klaipėda, 2014, pp. 224–226.
 16. SAFRONOVAS, Vasilijus. The First World War Agent Juozas Gabrys, Newly Speaking to an International Audience after a Hundred Years [Review of: Auf Wache für die Nation. Erinnerungen. Der Weltkriegsagent Juozas Gabrys berichtet (1911-1918). Hrsg. von Eberhard DEMM , Christina NIKOLAJEW, unter Mitwirkung von Nathalie CHAMBA. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2013]. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS, Vygantas VAREIKIS. Klaipėda, 2014, pp. 298–300.
 17. SAFRONOVAS, Vasilijus. A Very Promising Title… but Non-Complying Content [Review of: KOCH, Jörg. Von Helden und Opfern. Kulturgeschichte des deutschen Kriegsgedenkens. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013]. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS, Vygantas VAREIKIS. Klaipėda, 2014, pp. 263–265.
 18. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: KASEKAMP, Andres. A History of the Baltic States. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010]. Lithuanian Historical Studies, 2012, vol. 17. Vilnius, 2013, pp. 260–263.
 19. SAFRONOVAS, Vasilijus. [Review of: ŽALYS, Vytautas. Lietuvos diplomatijos istorija 1925–1940 metais. II tomas, I–II dalys. Vilnius, 2012]. Lithuanian Historical Studies, 2012, vol. 17. Vilnius, 2013, pp. 239–242.
 20. SAFRONOVAS, Vasilijus. Gdansko atstatymas pokariu, arba naujas miestas senais apdarais [Rec. kn.: FRIEDRICH, Jacek. Neue Stadt in altem Gewand: Der Wiederaufbau Danzigs 1945-1960 (Visuelle Geschichtskultur, Bd. 4). Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2010]. In Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 317–320.
 21. SAFRONOVAS, Vasilijus. Peržiūrint suvokinius: vokiečių priverstinio iškeldinimo iš Rytų Europos pavyzdys [Rec. kn.: HAHN, Eva; HAHN, Hans Henning. Die Vertreibung im deutschen Erinnern: Legenden, Mythos, Geschichte. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2010.] In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. Vasilijus SAFRONOVAS, Nijolė STRAKAUSKAITĖ, Lina MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 325–329.
 22. SAFRONOVAS, Vasilijus. Ką naujo lenkai galės sužinoti apie Klaipėdos krašto 1918–1945 m. istoriją? [Rec. kn.: ŁOSSOWSKI, Piotr. Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo „Neriton“; Instytut Historii PAN, 2007.] In Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXI). Sud. Silva POCYTĖ. Klaipėda, 2010, p. 230–236.