Vitkus Hektoras

Dr. Hektoras Vitkus. Klaipėdos universiteto nuotr.Dr. Hektoras VITKUS,
pareigos: mokslo darbuotojas, docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. 8 (46) 39 88 03;
el. paštas: hektoras.vitkus@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
1997–2003 m. Klaipėdos universitete studijavo istoriją, 2003–2007 m. – KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantūros doktorantas. 2003 m. tapo Rotary International klubo „Klaipėda“ R. Ulevičiaus premijos laureatu už geriausią magistro baigiamąjį darbą „Lietuviškojo nacionalizmo radikalusis sparnas: „Lietuvių prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų sąjungos“ (1930–1940 m.) ideologija“. 2004 m. stažavosi Herderio institute Marburge (Vokietija). 2008 m. spalio 22 d. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinėje doktorantūroje apgynė daktaro disertaciją „Holokausto atminties raida Lietuvoje“ (mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis).
Nuo 2003 m. dėsto KU Istorijos katedroje asistento, nuo 2009 m. lektoriaus, nuo 2018 m. docento pareigose. Nuo 2013 m. KU BRIAI mokslo darbuotojas.
Monografijų „Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos“ (2015), „Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“ (2018), „16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kariai žydai: istorija ir atminimas“ (2020) bendraautoris, mokslo studijos „Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje“ (2021) pagrindinis autorius, kelių dešimčių mokslo straipsnių lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis autorius. Skaitė pranešimus keliolikoje mokslinių konferencijų, vykusių Lietuvoje, Rusijoje ir Vokietijoje.
Profesoriaus Eugene’o Weinerio granto laureatas už Holokausto tyrimus ir jų pripažinimą Lietuvos visuomenėje (2017).

Tyrimų interesai
Antisemitizmo raidos tarpukario Lietuvoje ypatybės; Holokausto atminimo kultūros sanklodos Lietuvoje problemos; istorijos politikos raidos tendencijos Baltijos regione.

Moksliniai projektai
2013–2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“ vykdytojas. 2015–2018 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“ vykdytojas. 2020–2021 m. tiriamajojo projekto „„Tamsiojo paveldo“ panauda Lietuvos atminimo kultūroje: Macikų lagerių atvejo tyrimas“, kurį finansavo  Lietuvos mokslo taryba pagal reikminių istorinių tyrimų priemonę, vadovas. 2021–2024 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo KU BRIAI projekto „Tautinės mažumos Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis“ (sutarties nr. S-LIP-21-9) vykdytojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. STONČIUS, Justas; VITKUS, Hektoras; VITKUS, Zigmas. 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kariai žydai: istorija ir atminimas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. – 192 p. ISBN 978-609-481-099-2
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus; JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. – 456 p. ISBN 978-9955-18-991-6
 3. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAIČENONIS, Jonas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: kolektyvinė monografija. Sud. H. VITKUS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Druka, 2015. – 320 p. ISBN 978-609-404-192-1

Mokslo studijos

 1. VITKUS, Hektoras; VAREIKIS, Vygantas; UBIS, Edvinas; STONČIUS, Justas. Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 204 p. ISBN 978-609-481-117-3

Sudaryti mokslo darbai

 1. Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai. Sud. Jolanta SKURDAUSKIENĖ, Hektoras VITKUS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. – 236 p. ISBN 978-609-481-053-4
 2. Palangos žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis: mokslinės konferencijos medžiaga. Moksl. red. Hektoras VITKUS. Palanga: Palangos kurorto muziejus, 2017. – 187 p. ISBN 978-609-404-256-0
 3. Šilalės krašto žydai: istorija, atmintis ir paveldas = The Jews of the Šilalė Region: history, memory and legacy. Sud. Jurgita VIRŠILIENĖ, Hektoras VITKUS. Šilalė: [Šilalės rajono savivaldybė], 2017. – 121 p. ISBN 978-609-95994-1-0

Mokslo straipsniai

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VITKUS, Hektoras. Jews as Lithuanian Army Soldiers in 1918–1940 (a quantitative analysis). Lithuanian Historical Studies, 2021, vol. 25, pp. 99–133.
 2. VITKUS, Hektoras. Žydų kariai Lietuvos (lietuvių) Nepriklausomybės (1919–1923 m.) kovose: ką žinome apie jų motyvus? In Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVIII). Ed. by V. VAREIKIS, S. POCYTĖ. Klaipėda, 2019, p. 163–185.
 3. VITKUS, Hektoras. 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys. Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 48–88.
 4. VITKUS, Hektoras. Holokausto atminties panauda sovietinėje Lietuvoje: ideologinis aspektas = The Use of the Holocaust Memory in Soviet Lithuania: an Ideological Aspect. In Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis = The Holocaust in the Eastern and Western European States Occupied by the Nazis: Studies and Memory. Red. koleg. pirm. V. VAREIKIS. Kaunas, 2017, p. 123–136, 297–310.
 5. VITKUS, Hektoras. Die Russen in Ostpreussen: Rusijos ir rusų įvaizdžiai 1914–1939 m. Vokietijoje publikuotuose atsiminimuose apie Didįjį karą Rytų Prūsijoje. Darbai ir dienos, 2017, nr. 67, p. 31–67.
 6. VITKUS, Hektoras. The Shift in the Lithuanian Approach towards the Russian Army, 1914–1915. In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 35–60.
 7. VITKUS, Hektoras. Šilalės krašto žydai XVII–XX a.: istorinė apybraiža = The Jews of the Šilalė Region from the 17th to the 20th century: The Historical Overview. In Šilalės krašto žydai: istorija, atmintis ir paveldas = The Jews of the Šilalė Region: history, memory and legacy. Sud. J. VIRŠILIENĖ, H. VITKUS. Šilalė, 2017, p. 12–40, 94–101.
 8. VITKUS, Hektoras. Deutsche Parlamentarier im litauischen Seimas. Zur Frage des politischen Bildes der deutschen Minderheit in Litauen 1920–1939. In Parlamentarier der deutschen Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. Hrsg. von B. CONRAD, H.-Ch. MANER, J. KUSBER. Berlin, 2015, S. 99–114.
 9. VITKUS, Hektoras. Lietuvos šauliai, Latvijos aizsargai ir Estijos kaitseliitai Holokausto akistatoje: lyginamoji analizė. Lituanistica, 2015, t. 61, nr. 3 (101), p. 166–184.
 10. VITKUS, Hektoras. Sąjungininkai ir (ar) priešai: tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvos šaulių sąjungos, Latvijos Aizsargų ir Estijos Kaitseliitų ideologijose. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 223–259.
 11. ВИТКУС, Гекторас. Холокост как фактор политики воспоминания: о новых проблемах восприятия Холокоста в современной Литве. In Труды по еврейской истории и культуре. Материалы XXI Международной ежегодной конференции по иудаике (Академическая серия, вып. 50). Москва, 2014, с. 243–260.
 12. VITKUS, Hektoras. Žydų civilizacijos pabaiga Europoje ir Klaipėdos kraštas. In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013, p. 188–222.
 13. VITKUS, Hektoras. Mažoji Lietuva kaip lietuvių atminties vieta: teorinis modelis. In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 203–233.
 14. VITKUS, Hektoras. Holokausto atminties problema ir jos poveikis lietuvių ir žydų santykiams. In Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai. Sud. J. ŠIAUČIŪNAITĖ-VERBICKIENĖ. Vilnius, 2010, p. 275–308.
 15. VITKUS, Hektoras. Antrojo pasaulinio karo pabaigos Rytų Prūsijoje recepcija Rusijos istorinėje politikoje. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Sud. A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009, p. 30–56.
 16. VITKUS, Hektoras. Gargždų žydų bendruomenė XVII–XVIII a. In Gargždų istorija LDK laikotarpiu. Sud. E. MILTAKIS. Klaipėda, 2009, p. 120–131.
 17. VITKUS, Hektoras. Memorialinių vietų veiksnys holokausto atminimo kultūroje: sampratos gairės ir tyrimo metodai. Genocidas ir rezistencija, 2006, nr. 1 (19), p. 86–115.
 18. VITKUS, Hektoras. Smulkiojo verslo lituanizacija tarpukario Lietuvoje: ideologija ir praktika. In Žydai Lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento. Sud. V. SIRUTAVIČIUS, D. STALIŪNAS. Vilnius, 2006, p. 177–216.
 19. VITKUS, Hektoras. Istorinė atmintis ir holokaustas: problemos samprata. Genocidas ir rezistencija, 2005, nr. 1 (17), p. 51–64.
 20. ВИТКУС, Гекторас. «Память Холокоста» в «историческом сознании» Литвы: понятие и методы исследования. In Двенадцатая ежегодная международная конференция по иудаике. Москва, 2005, c. 84–100.

Mokslo populiarinimo straipsniai, konferencijų pranešimai ir tezės

 1. VITKUS, Hektoras. Galutinis sprendimas Palangoje 1941 m. birželio–spalio mėn. In Palangos žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis: mokslinės konferencijos medžiaga. Moksl. red. H. VITKUS. Palanga, 2017, p. 129–151.
 2. VITKUS, Hektoras. 1944–1953 m. partizaninių kovų Lietuvoje ideologiniai aspektai ir metodai: Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos atspindžiai pokario ginkluotoje rezistencijoje. Trimitas, 2015, nr. 3 (1300), p. 20–23.
 3. VITKUS, Hektoras. Apie Holokausto atminimą ir empatijos ribas. Literatūra ir menas, 2015, nr. 47 (3548), p. 11–12.
 4. VITKUS, Hektoras. Pergalės mito pančiai. Dar kartą apie kovą dėl istorinės atminties. Kultūros barai, 2010, nr. 4 (544), p. 6–12.
 5. VITKUS, Hektoras. Mažasis genocidas? 1944 m. pabaigos – 1945 m. įvykių Rytprūsiuose istorinis vertinimas. Kultūros barai, 2006, nr. 8–9 (501–502), p. 18–21.
 6. VITKUS, Hektoras. Istorijos atminimas ir istorinė savimonė Lietuvoje. Kultūros barai, 2005, nr. 5 (486), p. 13–18.
 7. ВИТКУС, Гекторас. История памяти Голокоста в Литве. In Двенадцатая ежегодная международная конференция по иудаике 1–3 февраля 2005 г. Тезисы докладов: Холокост: исследования и преподование. Москва, 2005, c. 6–11.
 8. VITKUS, Hektoras. Seminaro „1944 m. pab. – 1945 m. įvykių Rytprūsiuose istorinis vertinimas“ anotacija. In Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. X). Sud. S. POCYTĖ; R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda, 2004, p. 137–139.
 9. ВИТКУС, Гекторас. Реалии и маргиналии становления «еврейского вопроса» в идеологии движения литовских предпринимателей (1930–1940 гг.). In Одинадцатая ежегодная международная конференция по иудаике 3–5 февраля 2004 г. Тезисы докладов: История евреев в Центральной и Восточной Европе; Региональные исследования. История еврейских общин. Москва, 2004, c. 4–10.

Žinynai

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VITKUS, Hektoras. Lietuvos šaulių sąjungos nariai (1919–1940 m.): informacinis žinynas. Klaipėda: Druka, 2015. – ISBN 978-609-404-197-6 [DVD].

Recenzijos

 1. VITKUS, Hektoras. [Review of: ZELTSER, Arkadi. Unwelcome Memory: Holocaust Monuments in the Soviet Union, Jerusalem: Yad Vashem, 2018. 386 p. ISBN 978-9-6530-8573-2.] Lithuanian Historical Studies, 2020, vol. 24, pp. 238–247.
 2. VITKUS, Hektoras. [Rec. knygai: MAKHOTINA, Ekaterina. Erinnerungen an den Krieg – Krieg der Erinnerungen: Litauen und der Zweite Weltkrieg (Schnittstellen – Studien zum östlichen und südöstlichen Europa, Bd. 4). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017.] In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, pp. 245–253.
 3. VITKUS, Hektoras. [Review of: TAUBER, Joachim. Arbeit als Hoffnung. Jüdische Ghettos in Litauen 1941–1944. Berlin/Boston: Walter de Gruyter; Oldenbourg, 2015]Lithuanian Historical Studies, 2017, vol. 21. Vilnius, 2017, pp. 189–197.
 4. VITKUS, Hektoras. Kitoks požiūris į Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvoje [Rec. kn.: WESTERHOFF, Christian. Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg. Deutsche Arbeitskräftepolitik im besetzten Polen und Litauen 1914–1918 (Studien zur Historischen Migrationsforschung, Bd. 25). Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2012]. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 289–297.
 5. VITKUS, Hektoras. Aktualus veikalas apie žydų bendruomenės istoriją Rytų Prūsijos ir Lietuvos paribio regione [Rec. kn.: LEISEROWITZ, Ruth. Sabbatleuchter und Kriegerverein. Juden in der ostpreußisch-litauischen Grenzregion 1812–1942 (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Institut Warschau, Bd. 24). Osnabrück: Fibre Verlag, 2010]. In Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 321–326.
 6. VITKUS, Hektoras. Nuo antilenkiškos paradigmos vartotojiškumo link [Rec. kn.: STALIŪNAS, Darius. Savas ar svetimas paveldas?: 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta. Vilnius: Mintis, 2008]. In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 330–334.
 7. VITKUS, Hektoras. Egzilis kaip etninį tapatumą konstruojantis veiksnys? [Rec. kn.: MILERYTĖ, Giedrė. Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai, 1944–1959. Vilnius: Versus aureus, 2009]Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2010, t. 10, p. 138–145.
 8. VITKUS, Hektoras. Rašymas apie Holokaustą ir istorinė lietuvių atmintis [Rec. kn.: Lietuvos žydų žudynių byla: Dokumentų ir straipsnių rinkinys. Sud. A. EIDINTAS. Vilnius: Vaga, 2001]. In Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. IX). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2003, p. 150–152.